เทศบาลตำบลป่าแดด

   ประกาศเจตจำนงในการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจรติคอรัปชั่นของเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2021
33   0

ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดด
เรื่อง เจตจำนงในการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจรติคอรัปชั่นของเทศบาลตำบลป่าแดด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

ประกาศเจตจำนงสุจริตป้องกันคอรัปชั่น2564