เทศบาลตำบลป่าแดด

   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2021
50   0

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย

เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ส.ถ./ผ.ถ. 1/13

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งฯ