เทศบาลตำบลป่าแดด

   แผนสุขภาพชุมชนตำบลป่าแดด

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2020
52   0

ปก
ประกาศ คำนำ สารบัญ เนื้อหา

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้เทศบาลตำบลป่าแดด ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2557 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทิ้งถิ่นแบบมีส่าวนร่วมของบุคคลในพื้นที่ได้ เทศบาลตำบลป่าแดดจะเป็นประโยชน์และก่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลป่าแดดเป็นอย่างมาก เนื่องจากกองทุนสนับสนุนจัดบริการสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมารถภาพ รวมถึงการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิให้ปับประชาชนได้หลากหลายวิธี ทั้งที่บ้าน ชุมชน หรือหน่วยบริการ

เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าแดด เป็นไปอย่างมีระบบและเป็นขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคณะกรรมการกองทุนจึงได้จัดทำแผนสุขภาพชุมชนประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ต่อไป