เทศบาลตำบลป่าแดด

   มอบถุงยังชีพกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวอยู่ที่บ้าน หมูที่ 2, 5, 12

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2021
38   0

เทศบาลตำบลป่าแดดนำโดยนายธนะพงศ์  จันทร์ต๊ะนาเขตร นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ปกครองอำเภอป่าแดด ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอป่าแดด

รวมกันมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวอยู่ที่บ้าน หมู่ที 2, 5, 12  จำนวน 5 ครอบครัว