เทศบาลตำบลป่าแดด

   ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ผังเมืองรวมชุมชนป่าแดด

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2021
14   0

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.
เทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมกับ กำนันตำบลป่าแดด ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าแดด ทุกหมู่บ้าน
ร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ผังเมืองรวมชุมชนป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ซึ่งจัดโดย สำนักงานผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง
เพื่อดำเนินงานวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนป่าแดด จังหวัดเชียงราย ครอบคลุมทั้งอำเภอป่าแดด
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562