เทศบาลตำบลป่าแดด

   วันท้องถิ่นไทย พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2021
16   0

จ่าสิบเอกสมพร หวลระลึก ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด
อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2564
และให้แนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
รวมทั้งแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์ สุจริต โปรง่ใส ตรวจสอบได้ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
อีกทั้งยังให้แนวทางในการปฏิบัติงานช่วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 อีกด้วย