เทศบาลตำบลป่าแดด

   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2021
24   0

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
——————————————————————-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
1. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)