เทศบาลตำบลป่าแดด

   ภารกิจและอำนาจหน้าที่

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2021
28   0

ภารกิจและอำนาจหน้าที่
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542