เทศบาลตำบลป่าแดด

   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2021
61   0

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

 

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

 

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

 

ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

 

ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร

 

ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด

 

ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564