เทศบาลตำบลป่าแดด

   งานตรวจสอบภายใน

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2021
103   0

แผนตรวจสอบภายใน

1. แผนตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
3. แผนตรวจสอบภายในระยะยาว

 

งานควบคุมภายใน

1. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)
2. แบบ ปค.1
3. แบบ ปค.4
4. แบบ ปค.5
5. แบบ ปค.6