เทศบาลตำบลป่าแดด

   ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2017
3198   0

ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ได้แยกตัวมาจากอำเภอพาน เมื่อปี พ.ศ.2516 ตำบลป่าแดด จึงได้จัดตั้งขึ้นโดยแยกตัวออกจาก ตำบลสันมะค่า และตำบลป่าแงะ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
พื้นที่
1. ด้านกายภาพ

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอป่าแดดระยะทาง 1กิโลเมตรและห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะทาง 50 กิโลเมตร โดยมี สภาตำบลป่าแดด  ที่ยกฐานะจัดตั้งเป็นเทศบาลป่าแดด  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และในปัจจุบันได้รับการยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552  จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลป่าแดด  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลและตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชน ภายใต้ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ 35,625 ไร่ หรือประมาณ 57  ตารางกิโลเมตร

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

อำเภอป่าแดดมีภูเขาและป่าไม้ล้อมรอบทั้งสี่ด้าน ทางด้านทิศตะวันออกส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ ทางราชการได้กำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติขึ้นเรียกว่า “ป่าแม่พุง” ทางทิศตะวันตกเป็นป่าสงวนแห่งชาติอีกป่าหนึ่ง เรียกว่า “ป่าแม่ปีม” สภาพพื้นที่ทั่วไปของอำเภอป่าแดด เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำพุงไหลผ่านจากทิศตะวันตกจากตำบลป่าแงะ ผ่านบ้านแม่พุง ตำบลป่าแดด ผ่ายบ้านวังผา ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด และมีภูเขาสำคัญชื่อ “ดอยงาม” ซึ่งเป็นเขตกั้นระหว่างอำเภอพานกับอำเภอป่าแดด

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลป่าแดด  เป็นแบบร้อนชื้นสลับร้อนแห้งแล้ง  หรือฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูมีฝนส่วนใหญ่ในช่วงฤดูฝนที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านประเทศไทย  ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนด้านที่ต้นลมจะได้รับปริมาณฝนมากกว่าด้านปลายลม  ซึ่งฝนที่ตก  อยู่นั้นเป็นลักษณะของฝนภูเขา  พื้นที่หน้าเขาจะได้รับฝนมากกว่าด้านหลังเขา  และได้รับฝนจากพายุดีเปรสชันที่พัดมาจากทะเลจีนใต้มี  3  ฤดู  คือ  ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อนฤดูฝน  ซึ่งเป็นฤดูที่เริ่มลงมือเพาะปลูกพืชเมืองร้อน จะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมและไปสิ้นสุดฤดูในเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคม ฝนที่ตกเป็นฝนจาก มรสุมตะวันตก เฉียงใต้ที่พัดมาจากอ่าว              เบงกอล กับฝนจากพายุดีเปรสชันที่พัดจากทะเลจีนใต้ ฤดูหนาว  เป็นฤดูของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมและสิ้นสุดประมาณเดือนกุมภาพันธ์  ฤดูหนาวในภาคเหนือมีลักษณะเห็นเด่นชัดกว่าภาคกลาง และภาคใต้ เพราะอยู่ใกล้แนวเคลื่อนที่ของอากาศหนาวเย็นที่เคลื่อนที่จากเขตความกดอากาศสูงในไซบีเรียและผ่านประเทศจีนฤดูร้อน  เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์และไปสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ในเดือนกุมภาพันธ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มอ่อนกำลังลง ทำให้ลมตะวันออกเฉียง ใต้จากทะเลจีนมีกำลังแรงขึ้น เป็นผลให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นในภาคเหนือเป็นครั้งคราว ในเดือนมีนาคมและเมษายนอุณหภูมิในภาคเหนือขึ้นสูงมาก

2. ด้านการเมือง/การปกครอง   

2.1 เขตการปกครอง

ตำบลป่าแดด  มีพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ  35,625  ไร่ หรือ 57  ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ          ติดกับเทศบาลตำบลป่าแงะ
ทิศใต้              ติดกับเทศบาลตำบลสันมะค่าและเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน
ทิศตะวันออก     ติดกับเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
ทิศตะวันตก      ติดกับ  เทศบาลตำบลโรงช้าง
หมู่บ้านและประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ( ณ กันยายน 2559) มีทั้งหมด  12  หมู่บ้าน

ประกอบด้วย
หมู่ที่1  บ้านป่าแดด
หมู่ที่ 2  บ้านแม่พุง
หมู่ที่3  บ้านสันเจริญ
หมู่ที่4  บ้านเวียง
หมู่ที่5 บ้านแม่พุงเหนือ
หมู่ที่6 บ้านใหม่ใต้
หมู่ที่7  บ้านสักพัฒนา
หมู่ที่8  บ้านศรีชุม
หมู่ที่9  บ้านสันโค้ง
หมู่ที่ 10 บ้านสักใต้
หมู่ที่11  บ้านเวียงเดิม
หมู่ที่12  บ้านสันโค้งพัฒนา

ลักษณะของดิน

ดินในบริเวณภูเขาและทิวเขาที่มีระดับแตกต่างกัน ดินในบริเวณนี้เป็นดินภูเขาที่เกิดจากการสึกกร่อนผุพังเหลือเป็นดินบาง ๆ ตกค้างอยู่ บางแห่งก็มีสภาพเหมาะสม พอที่จะมีพืชพรรณขึ้น โดยรากพืชสามารถซอนลึกลงไปข้างล่างได้ช่วยทำให้เกิดดินมากยิ่งขึ้น เพราะมีช่องว่างทำให้มีน้ำและอากาศแทรกซึมลงไปได้ ทำให้เพิ่มอินทรีย์ วัตถุผสมกับวัตถุต้นกำเนิดดินมากขึ้น ดินกลุ่มภูเขานี้มีสีน้ำตาล น้ำตาลปนแดง มีทั้งเนื้อหยาบและเนื้อละเอียด อายุมากบ้างน้อยมาก พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่เหมาะแก่การ กสิกรรม ควรอย่างยิ่งที่จะสงวนไว้เป็นป่านานาชนิดปกคลุมโดยทั่วไป แต่เมื่อมีการแผ้วถางทำลายป่าเป็นบริเวณกว้างขวางมาก นอกจากบางบริเวณซึ่งเป็นดินลึกและมี ความลาดชันน้อยก็อาจทำการเปิดป่าใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้

ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของตำบลป่าแดด  มีด้วยกัน  2  สายประกอบด้วย

1. แม่น้ำพุงมีต้นกำเนิดในเขตอำเภอพาน  ไหลผ่านตำบลป่าแงะ  ตำบลป่าแดด ตำบลสันมะค่า และไหลไปบรรจบกับแม่น้ำอิงบริเวณตำบลสันมะค่า ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร
2. แม่น้ำอิง มีต้นกำเนิดในเขตอำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  ไหลผ่านอำเภอป่าแดดที่บริเวณบ้านสันบัวคำ  บ้านวังผา  บ้านวังศิลา  ตำบลสันมะค่า และเป็นเส้นแบ่งแนวเขตการปกครองระหว่างอำเภอป่าแดดกับอำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา ทางทิศใต้

โครงการชลประทานขนาดเล็ก เป็นฝายกั้นลำน้ำพุง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ฝายร่องเปาและฝายวังเคียน นอกจากนี้ยังมีฝายประชาอาสาและฝายน้ำล้นอื่น ๆ อีกจำนวน 19 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กจำนวน 2 แห่ง

ลักษณะของไม้และป่าไม้

อำเภอป่าแดดมีพื้นที่ป่าไม้คิดเป็นร้อยละ 5 ของพื้นที่มีพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปืม  แม่พุง ทางด้านทิศตะวันตก และป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอ และป่าแม่พุงทางทิศตะวันออก

การเลือกตั้ง

เทศบาลตำบลป่าแดด  มีการแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น  2  เขตประกอบด้วย

เขตที่ 1  มี  6  หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านบ้านป่าแดด  หมู่ที่  1 ,บ้านสันเจริญ          หมู่ที่ 3 ,บ้านเวียง หมู่ที่  4,  บ้านสักพัฒนา  หมู่ที่ 7,  บ้านสักใต้  หมู่ที่  10  และบ้านเวียงเดิม  หมู่ที่  11

– เขตที่ 2  มี  6  หมู่บ้านประกอบด้วย  บ้านแม่พุง หมู่ที่  2  ,บ้านแม่พุงเหนือ            หมู่ที่  5 ,บ้านใหม่ใต้ หมู่ที่  6,  บ้านศรีชุม  หมู่ที่ 8,  บ้านสันโค้ง  หมู่ที่  9  และบ้านสันโค้งพัฒนา  หมู่ที่  12

ประชากร  

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร

หมู่บ้านและประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ( ณ กันยายน 2559)

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
1 ป่าแดด 276 328 604 248
2 แม่พุง 224 225 449 121
3 สันเจริญ 226 229 455 144
4 เวียง 316 360 676 304
5 แม่พุงเหนือ 364 361 725 214
6 ใหม่ใต้ 344 377 721 218
7 สักพัฒนา 307 290 597 191
8 ศรีชุม 272 259 531 193
9 สันโค้ง 126 135 261 89
10 สักใต้ 314 314 628 201
11 เวียงเดิม 227 205 432 236
12 สันโค้งพัฒนา 186 182 368 116
ยอดรวม 3,181 3,266 6,447 2,275

ผู้นำชุมชน

นายประเวช ยามี  กำนันตำบลป่าแดด  เบอร์โทรศัพท์ 08-84002668
นายบุญยงค์ พิทักษ์ยอด  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2    เบอร์โทรศัพท์ 09-15879363
นายสุรชาติ อิ่นคำ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  เบอร์โทรศัพท์ 08-90562127
นายสรสิทธิ์ อุ่นนันท์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 เบอร์โทรศัพท์ 08-39466671
นายสงบ สายเครือทอ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 เบอร์โทรศัพท์ 08-61795413
นายลูน นามวงค์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 เบอร์โทรศัพท์ 08-43665273
นายมานพ จันทร์ทองเมือง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 เบอร์โทรศัพท์ 08-95601578
นายอทิรัตน์ ยามี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 เบอร์โทรศัพท์ 08-17469093
นายปฎิภัสร์ โพธิ์วันดี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 เบอร์โทรศัพท์ 09-33080275
นายโชติ อินชุม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 เบอร์โทรศัพท์ 08-10588699
นายอำนวย  บัวอินทร์   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 เบอร์โทรศัพท์ 08-61804948
นายมานัส  ดวงฟู   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 เบอร์โทรศัพท์ 080-6554201


สภาพทางสังคม    

4.1  การศึกษา

ด้านการศึกษาในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด มีข้อมูลประกอบด้วย

 1.   มัธยมศึกษา                                       1                แห่ง
 2. โรงเรียนประถม                                    4                แห่ง
 3. โรงเรียนขยายโอกาส                               1                แห่ง
 4. 4.  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน           12               แห่ง
 5. 5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                            2                 แห่ง
 6. 6.  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน                         12                แห่ง
 7. 7.  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตตำบล               1                 แห่ง
 8. 8.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ          1                 แห่ง

การสาธารณสุข

ด้านสาธารณสุขในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด มีข้อมูลประกอบด้วย

 1.   โรงพยาบาลรัฐ (30  เตียง)               1                  แห่ง
 2.   สถานีอนามัยตำบล                       1                  แห่ง
 3.   สาธารณสุขอำเภอ                        1                  แห่ง
 4.   สถานพยาบาลเอกชน                    2                  แห่ง
 5.   ร้านขายยาปัจจุบัน                       2                  แห่ง
 6.   บุคลากรทางการแพทย์(1/1,157  คน)4                   คน

อาชญากรรม

ในพื้นที่ตำบลป่าแดดไม่มีการประกอบอาชญากรรมในพื้นที่

ยาเสพติด

ตำบลป่าแดด มีด่านสกัดยาเสพติดจำนวน 1 แห่งตั้งอยู่ ณ บ้านเวียงเดิมหมู่ที่ 11  ตำบลป่าแดด  อำเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย  ในการดำเนินการด้านยาเสพติดมีการประสานระดมกำลังทั้งฝ่ายปกครอง สท. พนักงานเทศบาล  อส. ตำรวจ  ตลอดจนฝ่ายปกครองอำเภอป่าแดด  ร่วมกันตั้งด่านสกัดยาเสพติด  และออกตรวจพื้นที่ ตรวจหาสารเสพติด อยู่สม่ำเสมอ  เมื่อมีการตรวจพบจะดำเนินการตามกฎหมาย  และส่งบำบัดโดยประมารงานส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ  หรืออำเภอป่าแดดในการดำเนินงานต่อไป

การสังคมสงเคราะห์

 1. ผู้สูงอายุ             1,215        คน
 2. ผู้พิการ             203        คน
 3. ผู้ติดเชื้อ            46        คน

 

 1. ระบบบริการพื้นฐาน

5.1 การคมนาคมขนส่ง

–  ถนนสายหลัก  4  สาย  นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีถนนสายย่อยๆ  ในพื้นที่อีกหลายสาย

          5.2 การไฟฟ้า

ในพื้นที่ตำบลป่าแดด  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้คิดเป็น  100  เปอร์เซ็น ของจำนวนหลังค่าเรือนทั้งหมดในพื้นที่ตำบลสันมะค่า

5.3 การประปา

ในพื้นที่ตำบลป่าแดด  ประชาชนมีประปาใช้คิดเป็น  100  เปอร์เซ็น ของจำนวน        หลังค่าเรือนทั้งหมดในพื้นที่ตำบลป่าแดด  มีน้ำใช้มีระบบประปา  จำนวน  12  แห่ง  เต็มพื้นที่ 100 เปอร์เซ็น

5.4 โทรศัพท์

ในพื้นที่ตำบลป่าแดด  ประชาชนมีโทรศัพท์ใช้คิดเป็น  90  เปอร์เซ็น ของจำนวนหลังค่าเรือนทั้งหมดในพื้นที่ตำบลป่าแดด  ส่วนใหญ่เป็นระบบมือถือเคลื่อนที่

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ในพื้นที่ตำบลป่าแดด  มีไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

 1. ระบบเศรษฐกิจ

6.1  การเกษตร

 1. ทำนาปี และนาปรัง
 2. ปลูกลำไย
 3. การปลูกแตงโม

6.2 การประมง

ในพื้นที่ตำบลป่าแดด  ไม่มีการประกอบอาชีพการประมง

6.3 การปศุสัตว์

 1. เลี้ยงวัวเนื้อ
 2. เลี้ยงหมู
 3. เลี้ยงวัวนม

6.4 การบริการ

 1. คลังสินค้า/บ้านเช่า 43 แห่ง
 2. ร้านขายของชำ 36 แห่ง
 3. บริษัท/สินเชื่อ   1      แห่ง
 4. ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 4      แห่ง
 5. ร้านขายกระถางดอกไม้ 1      แห่ง
 6. ร้านอาหารตามสั่ง   5      แห่ง
 7. ร้านซ่อมรถ             7      แห่ง
 8. โรงสีข้าว 3      แห่ง
 9. ร้านอลูมิเนียม 1      แห่ง
 10. ร้านส้มตำ    1      แห่ง

11.คลินิก                                       2      แห่ง

 1. ฟาร์มหมู                                2      แห่ง

13.ฟาร์มไก่                                     3      แห่ง

 1. โรงกลึงเหล็ก                            3      แห่ง

15.โรงอบลำไย                                  1      แห่ง

16.ร้านขายปุ๋ย                                 1      แห่ง

9

17.ร้านเสริมสวย                              4        แห่ง

18.ร้านหมูกะทะ                              1        แห่ง

19.โรงเก็บผ้า                                 1        แห่ง

20.ปั๊มน้ำมัน                                  1        แห่ง

21.โรงอิฐ                                     1        แห่ง

22.โรงเรียนเอกชน                           1        แห่ง

23.ไปรษณีย์                                  1        แห่ง

24.ร้านล้างรถ                                5        แห่ง

25.ร้านอาหารตามสั่ง                        5        แห่ง

26.ร้านซ่อมคอม                              2        แห่ง

27.โรงเพาะเห็ด                              2        แห่ง

28.ร้านขายรถมือสอง                        1        แห่ง

29.ร้านขนมเค้ก                              1        แห่ง

30.โรงผลิตไม้ลูกชิ้น                          1        แห่ง

31.ร้านซักผ้า                                 3        แห่ง

32.โรงน้ำดื่ม                                  1        แห่ง

33.ร้านเสริมสวย                             2        แห่ง

34.ร้านขายเหล็ก                             1        แห่ง

35.ร้านกาแฟ                                 1        แห่ง

36.ร้านขายน้ำแข็ง                           1        แห่ง

37.ร้านก๋วยเตี๋ยว                             6        แห่ง

38.บริษัทขายรถ                             2        แห่ง

39.ตลาดสด                                  3        แห่ง

40.ร้านสะดวกซื้อ                            1        แห่ง

41.ร้านขายเนื้อสัตว์                          1        แห่ง

42.โรงงานซักกระสอบ                       1        แห่ง

43.ร้านเกมส์                                  2        แห่ง

44.ร้านตัดผม                                 4        แห่ง

45.ร้านเครื่องสำอาง                         1        แห่ง

46.ร้านซ่อมโทรศัพท์                         3        แห่ง

47.ร้านเครื่องเขียน                           1        แห่ง

48.ธนาคาร                                   2        แห่ง

49.ตู้ เอ ที เอ็ม                               3        แห่ง

50.ร้านรับซื้อของเก่า                         1        แห่ง

51.สระว่ายน้ำ                                1        แห่ง

6.5 การท่องเที่ยว

 1. วัดพระธาตุจอมคีรี

6.6 อุตสาหกรรม

ในพื้นที่ตำบลป่าแดด  ไม่มีการประกอบอุตสาหกรรมในพื้นที่

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

 1. กลุ่มจักสานผู้สูงอายุ ตำบลป่าแดด
 2. กลุ่มข้าวกล้อง                    หมู่ที่  6

6.8 แรงงาน

ในพื้นที่ตำบลป่าแดด  ส่วนใหญ่ไปทำงานนอกพื้นที่  ส่วนที่อยู่เป็นแรงงานที่ทำงานด้านเกษตรกรรมตามฤดู  และแรงงานผลิตตามกลุ่มอาชีพต่างๆ  ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานกลางคน  และผู้สูงอายุ

 1. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

บ้านป่าแดด  หมู่ที่ 1  ตำบลป่าแดด  อำเภอป่าแดด     จังหวัดเชียงราย

ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน

สาธารณูปโภค

ในตำบลป่าแดด มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน มีประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน โทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์ มีบริการสะดวก มีตู้โทรศัพท์สาธารณะทุกหมู่บ้าน และมีบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 900 GSM ระบบดีเทค

การเดินทาง

ตำบลป่าแดด ห่างจากจังหวัดเชียงราย ประมาณ 52 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ สามารถเดินทางโดยทางรถยนต์ มีรถโดยสารประจำทาง และถนนลาดยางตลอดสาย การคมนาคมในตำบลสะดวกทุกหมู่บ้าน ถนนส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต และถนนลาดยาง และเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอป่าแดด

ผลิตภัณฑ์

ถ่านไมยราบ-เสื่อกก-ปลาย่าง-รองเท้าฟองน้ำ-เครื่องจักสาน