เทศบาลตำบลป่าแดด

   ขอเชิญผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร”

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2020
182   0

เทศบาลตำบลป่าแดด โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร” ในวันที่ 21 และ 22 ธันวาคม เวลา 08.30น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจอมคีรี เทศบาลตำบลป่าแดด เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายอาหารเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร ทั้งการปรุง การประกอบ และจำหน่ายอาหาร และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคที่จะได้รับอาหารที่สะอาดและปลอดภัย
ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าแดด โทรศัพท์ 0-5376-1038 ต่อ 26