เทศบาลตำบลป่าแดด

   ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าแดด

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2020
77   0

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย ขอเชิญหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ กลุ่มองค์กรประชาชน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ชมรมสร้างสุขภาพ และหน่วยงานที่สนใจ จัดกิจกรรม/โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและกิจกรรมด้านสาธารณสุขอื่นๆ ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปี ๒๕๖๔

โดยสามารถส่งโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลป่าแดด โทร ๐๕๓-๗๖๑๐๓๘ ต่อ ๒๖ (ในวันเวลาราชการ)