เทศบาลตำบลป่าแดด

   โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจชีวิตลดอัตราเสี่ยงอุบัติเหตุ และปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับ ชรบ.ตำบลป่าแดด วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมจอมคีรี เทศบาลตำบลป่าแดด

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2020
91   0