เทศบาลตำบลป่าแดด

   ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2020
180   0

เทศบาลตำบลป่าแดด ได้ส่งเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน ประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย จำนวน 50 นาย ในนามชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติตำบลป่าแดด เข้าร่วมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 ที่หอประชุมอำเภอป่าแดด