เทศบาลตำบลป่าแดด

   โครงการอบรมให้ความรู้ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตในองค์กร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2020
81   0

เทศบาลตำบลป่าแดดได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตในองค์กร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนง.เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผอ.ปปช.จังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ปปช.อีกสองท่านในการให้ความรู้การป้องกันการทุจริต