ภาพกิจกรรม-ผลงาน » กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 68 พรรษา

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 68 พรรษา

26 มีนาคม 2020
37   0