ไม่มีหมวดหมู่ » ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562- เดือน กันยายน 2562)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562- เดือน กันยายน 2562)

20 ตุลาคม 2020
32   0

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562- เดือน กันยายน 2562)