เทศบาลตำบลป่าแดด

   การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2020
87   0