กิจการสภา » ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

27 เมษายน 2020
33   0