ภาพกิจกรรม-ผลงาน » โครงการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริการ สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจำและลูกจ้าง เทศบาลตำบลป่าแดด

โครงการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริการ สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจำและลูกจ้าง เทศบาลตำบลป่าแดด

3 มีนาคม 2020
81   0

โครงการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริการ สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจำและลูกจ้าง เทศบาลตำบลป่าแดด