เทศบาลตำบลป่าแดด

   ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2020
90   0

ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563