เทศบาลตำบลป่าแดด

   ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020
80   0

ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564