ภาพกิจกรรม-ผลงาน » ประชาคมการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม โครงการฝายวังเคียน ของสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 จังหวัดชียงราย

ประชาคมการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม โครงการฝายวังเคียน ของสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 จังหวัดชียงราย

20 ธันวาคม 2019
81   0

ประชาคมการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม โครงการฝายวังเคียน ของสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 จังหวัดชียงราย