ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงรายและมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงรายและมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563

25 กุมภาพันธ์ 2020
120   0

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงรายและมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563

1.ประกาศเจตจำนงสุจริต ผวจ. ปี 63

2.ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส

3.ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจั

4.ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ

5.ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน

6.ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลป

7.ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

8.ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุ