ภาพกิจกรรม-ผลงาน » โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานให้ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และตัวแทนประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานให้ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และตัวแทนประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

1 เมษายน 2019
100   0

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานให้ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และตัวแทนประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2562 ศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง