ภาพกิจกรรม-ผลงาน » โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางแบบบูรณาการ

โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางแบบบูรณาการ

1 เมษายน 2019
62   0

โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมจอมคีรี สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด