ประกาศ/คำสั่ง » ประกาศเทศบาลตาบลป่าแดด เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตาแหน่ง ครูพละศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตาบลป่าแดด เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตาแหน่ง ครูพละศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2562

18 กุมภาพันธ์ 2019
157   0