พระราชบัญญัติเทศบาล » พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก

พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก

22 พฤศจิกายน 2018
108   0

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

การขอเลขที่บ้าน

การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 201

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ

การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

การแจ้งขุดดิน

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ การแจ้งถมดิน

การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล

การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม

การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499

การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน

การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด

การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ

การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ

การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ

การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

การรับแจ้งการย้ายเข้า

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ

การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

การรับแจ้งการย้ายออก

การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน